You're currently on:

Verkauf- und Lieferungsbedingungen

[Nur in Niederländisch verfügbar]

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELGA MODE B.V. gevestigd te Best.

1. Algemeen
a. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “ELGA” dan wel “wij” of “ons” wordt gebruikt, wordt daarmede aangeduid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELGA MODE B.V.” gevestigd te Best.
b. De wederpartij van ELGA bij de transacties, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als “wederpartij” of als “koper”.

2. Toepasselijkheid
a. Op alle overeenkomsten die wij sluiten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van de wederpartij, worden door ons uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk anders is verklaard.
c. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
d. Al onze overeenkomsten worden geacht in de plaats van onze vestiging tot stand te zijn gekomen, zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van ELGA gekozen.
e. Mocht een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts zijn wij steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.

3. Aanbiedingen en totstandkomen van de overeenkomst; wijzigingen
a. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.
b. Een door de koper geplaatste order is voor ons eerst bindend nadat wij de order zonder enig voorbehoud hetzij binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk hebben bevestigd, hetzij zijn begonnen met de uitvoering van de order.
c. Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal ELGA gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan de koper door te berekenen. Wij zullen de koper over deze prijswijzigingen steeds informeren. Alle in aanvulling op de door ons uit hoofde van de overeenkomst geleverde goederen, zullen door ons afzonderlijk in rekening worden gebracht.
d. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door de koper worden opgegeven, met welke wijzigingen wij niet kunnen instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van de koper.
e. Voorzover ELGA voor haar leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor de gehele of gedeeltelijke levering hetzij voor de grondstoffen ter vervaardiging daarvan, en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van haar orders door één of meer van haar leveranciers, is zij gerechtigd tot het annuleren der haar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Wij zijn in dat geval verplicht tot terugbetaling van de reeds door koper vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen zaken zijn geleverd.
f. Voor leveringen, waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist volledig weer te geven.
g. Voor de koper speciaal bestelde goederen worden door ELGA gezien als een geplaatste order. De afleveringsbon en/of de factuur wordt als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst volledig juist weer te geven. ELGA verplicht de wederpartij te allen tijde de overeengekomen prijs geheel te betalen.

4. Levering
a. De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd vangt aan op de dag dat ELGA de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden. Bij niet-tijdige levering dienen wij door de koper derhalve schriftelijk in verzuim te worden gesteld.
b. ELGA is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. Voor de uitvoering van de order mag ELGA derden inschakelen, indien zij zulks wenselijk acht.
c. Wordt het gekochte door of namens ons ter levering aangeboden, doch niet onverwijld aanvaard, dan geldt de aflevering als voltooid, tenzij wij nalaten het gekochte af te zonderen met duidelijke bestemming voor de koper.
d. Alle goederen reizen, zolang buiten de macht van de afnemer, voor rekening en risico van ELGA.
e. De zaken worden wat aantal, gewicht en afmeting betreft geacht verzonden te zijn conform de gegevens op de verzenddocumenten.
f. Kleine afwijkingen in kwaliteit, afmeting, samenstelling of hoeveelheid geven de koper geen recht tot enige aanspraak op ELGA terzake. ELGA behoudt zich een meer of minder levering van 10% op de bestelde aantallen voor.
g. In geval dat ELGA een verkeerd product heeft geleverd heeft de koper 30 dagen om ELGA daarvan op de hoogte te stellen. Koper moet het product in ongeopende originele verpakking aan ELGA retourneren met een kopie van de aankoopfactuur.
h. Kosten voor retourzending van verkeerd geleverde producten komen voor rekening van ELGA. Indien de koper de verkeerd geleverde producten heeft betaald, zal ELGA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

5. Garantie en reclames
a. ELGA garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en verbindt zich delen welke door gebruik van slecht materiaal, foutieve constructie, onbruikbaar geworden zijn, zo spoedig mogelijk, kosteloos te vervangen en in orde te brengen. ELGA neemt, behalve de kosten voor nieuw te leveren of herstelde onderdelen en de kosten van eventuele verpakking en vracht, geen andere kosten op zich. Indien geen deugdelijke goederen kunnen worden geleverd, kan ELGA in plaats van vervanging de koper crediteren voor de oorspronkelijke voor dat goed in rekening gebrachte prijs. Verdere garantie wordt door ELGA niet verstrekt.
b. Door ons geleverde zaken worden, zo zij grotendeels voldoen aan de door de koper daaraan gestelde eisen en beschrijvingen, geacht geen gebreken te hebben. Deze garantie geldt niet voor de normale slijtage van onderdelen. In geval van verkeerd gebruik of gebrek aan goede zorg van de koper of van buiten het geleverde liggende factoren vervalt de garantie.
c. De wederpartij verbindt zich ELGA in staat te stellen de nodige herstellingen aan de onder garantie vallende onderdelen van leveringen te verrichten. Veranderingen aan geleverde apparaten delen of onderdelen geschiedt zonder toestemming van Elga heffen de garantieverplichtingen van Elga op.
d. Klachten terzake van gebreken en afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, hoeveelheid of afmeting, dienen direct gemeld te worden. Een telefonische mededeling dient, binnen 2 dagen schriftelijk bij aangetekend schrijven, bij ons te worden bevestigd, na afloop van welke termijnen elke aansprakelijkheid van ELGA vervalt.
e. De producten waarop de klachten betrekking hebben, dienen aan ons ter bezichtiging te worden gesteld in de toestand waarin zij zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht, tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.
f. Klachten met betrekking tot een deel der geleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering, tenzij het geleverde in een dergelijk geval niet bruikbaar te beschouwen is.
g. Zaken, waarover de koper heeft gereclameerd, mogen niet dan na ontvangst van schriftelijke aanwijzingen van ELGA worden teruggezonden. Zodra zaken door de koper zijn bewerkt, verwerkt en/of verpakt, kunnen reclames niet meer worden geaccepteerd.
h. Als vorenomschreven vervangen zaken worden wederom eigendom van ELGA.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten
a. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan ELGA bekend gemaakte vertegenwoordiger.
b. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product niet uit de verpakking halen. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het geleverde product in ongeopende originele verpakking en met een kopie van de aankoopfactuur aan ELGA retourneren.
c. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal ELGA geen geld retour geven. Koper krijgt in dit geval een tegoed, te besteden bij ELGA. Eventuele kosten van verzending die door ELGA gemaakt zijn worden op dit tegoed in mindering gebracht.
d. Goederen die voor de koper door ELGA speciaal besteld zijn, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van dit herroepingsrecht.

7. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van ELGA is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
b. Behoudens grove schuld aan de zijde van ELGA en behoudens het bepaalde in lid a is alle aansprakelijkheid van ELGA, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
c. Tenzij uit een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is onze aansprakelijkheid ingevolge de overeenkomst met de koper uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de factuurwaarde van het desbetreffende goed exclusief omzetbelasting.

8. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor door de koper of derden geleden directe of indirecte verliezen of schaden in verband met -of voortvloeiende uit- niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door ons, van enige voor ons uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, wanneer zulks het gevolg is van enige oorzaak buiten onze absolute macht, zoals bedrijfsstagnatie, brand, overstroming, staking, ongevallen, onlusten, oproer, oorlog, blokkade, tekort aan arbeidskrachten, brandstof, grondstoffen of hulpmaterialen, transportmoeilijkheden, door het burgerlijk of militair gezag uitgevaardigde/opgelegde voorschriften, beperkingen of verboden, dan wel met enig andere vorm van overmacht, terwijl niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door ELGA onder dergelijke omstandigheden de koper geen recht geeft de order of een gedeelte daarvan te annuleren.
In geval van overmacht als bovenbedoeld, wordt de nakoming van de verplichtingen van ELGA van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Van het intreden van deze overmachtstoestand zal ELGA de koper schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf het tijdstip van voormelde schriftelijke mededeling door ELGA, zullen zowel de koper als ELGA gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van ontbinding is de koper verplicht het in het kader van de opdracht beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te voldoen.
Noch in het geval van overmacht, noch in geval van ontbinding zal de koper aanspraak op schadevergoeding hebben. Indien ELGA door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de opdracht, heeft zij het recht deze meerdere kosten aan de koper in rekening te brengen. Ten aanzien van ELGA wordt onder overmacht in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan opzet of grove schuld zijdens ELGA te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van ELGA geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

9. Betalingsvoorwaarden, kosten en bewijs
a. Alle door ons gehanteerde verkoopprijzen een offertes zijn af ons bedrijf; extra kosten van verpakking, verzekering, transport en dergelijke zijn immer voor rekening van koper en dienen bij de door ons gehanteerde prijzen te worden opgeteld. De koper is verplicht de koopprijs contant te voldoen, tenzij partijen een schriftelijke overeenkomst sluiten. Betalingen dienen immer te geschieden à contant, pin of creditcard.
b. Door de koper gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als koper zou vermelden dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft. Indien ELGA zulks verlangt, is de wederpartij te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.
c. Ingeval de koper nalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge deze overeenkomst na te komen, is ELGA gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van ELGA volledige betaling van ten tijde van die annulering reeds geleverde goederen te verlangen en onverminderd haar recht op vergoeding van ten gevolge van die annulering geleden schade.
d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Voorts zal koper in geval van niet-tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rente ad 1,5% per maand -een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend - verschuldigd zijn, onverminderd het recht van ELGA op vergoeding van verdere schade.
e. Zodra koper in verzuim is als hierboven bedoeld komen alle kosten verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen, waaronder met name buitengerechtelijke kosten, welke kosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 2 350,- die wij zullen moeten maken om tot incassering van onze vorderingen op koper te komen, voor rekening van koper.
f. Wij hebben te allen tijde het recht van koper nadere zekerheden voor de betaling van onze vorderingen op koper te verlangen. Indien binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek de koper niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is ELGA bevoegd de verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien een redelijk vermoeden bestaat, dat de koper niet in staat zal zijn diens betalingsverplichting jegens ELGA na te komen.
g. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend.

10. Eigendomsvoorbehoud
a. De eigendom van het verkochte blijft aan ELGA tot de dag, en gaat eerst over op de koper op de dag, waarop de koper alle verschuldigde koopprijzen, renten, kosten en schadevergoedingen terzake van de koopovereenkomst en het verkochte zal hebben voldaan. Mocht ELGA evenwel voor gemeld tijdstip een nieuwe overeenkomst met de koper sluiten, dan zal daarbij worden bepaald, dat de eigendom der tevoren afgeleverde zaken tot meerdere zekerheid der nieuwe schuld aan haar verblijft, totdat ook deze nieuwe schuld volledig zal zijn gekweten. Tot bedoelde dag zullen ook alle andere door ELGA aan de koper afgeleverde zaken eigendom van ELGA blijven.
b. Geheel voor rekening van de koper zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, van de onder zijn berusting zijnde, doch aan ELGA in eigendom toebehorende, zaken; koper is gebonden deze goederen, voor eigen rekening, doch ten behoeve van ELGA tegen brand en andere gevaren te verzekeren.

11. Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten en daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12. Geschillen
Alle geschillen tussen ons en de koper zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van ELGA, onverminderd ons recht om ons tot de bevoegde rechter van de plaats, waar de koper gevestigd is, te wenden.

13. Ingangsdatum werking
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en werken met ingang van de datum van deponering.

Hi
Möchten Sie in unserem online-Shop einkaufen? Lesen Sie hier alle Informationen, die Sie benötigen.
Weiterlesen
Banner 05
Newsletter